florissimo

Shop

Regulamin

Regulamin

  1. Postanowienia ogólne
  2. Składanie zamówienia
  3. Sposoby i termin płatności / dostawy oraz odbioru produktu
  4. Postanowienia końcowe

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy FLORISSIMO, adres: http://www.florissimo.pl/ prowadzony przez DEFAZ – B Barbara Kant, NIP: 9521008670, REGON: 010493779 działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.florissimo.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

W celu uzyskania kontaktu ze sklepem klient może kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu lub za pośrednictwem adresu e – mail:

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.florissimo.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta.

Klient powinien wybrać produkt z oferty, określić ilość poprzez dodanie ich do koszyka oraz wskazanie adresu dostawy. Klient musi również wybrać metodę płatności.

Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza. Klient może także utworzyć konto na stronie internetowej sklepu adres: http://www.florissimo.pl/ , za pomocą którego będzie dokonywał zakupów.

Jeśli podane dane są obarczone błędem lub uniemożliwiają doręczenie zamówienia FLORISSIMO zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu telefonicznego z Klientem i ustaleniu poprawnych danych.

Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające ze złożenia niewłaściwego zamówienia, tj. w szczególności zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk, podania nieprawdziwych lub nieistniejących danych.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie  składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz przesłanie klientowi wiadomości e-mail.

Sklep internetowy http://www.florissimo.pl/ zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, które zostały wypełnione w sposób, który budzi wątpliwości sklepu, a które to wątpliwości nie zostały wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu ze sklepem.

Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na warsawflowers.pl jest adres dostawy wskazany przez klienta.

Każdy produkt złożony z żywych roślin i kwiatów jest unikalny i może różnić się od przedstawionego na zdjęciu. Zawsze kiedy jest to możliwe doręczamy przesyłki kwiatowe identyczne ze zdjęciami produktowymi. Jednakże w pewnych okolicznościach zastąpienie jednego produktu innym może być niezbędne by zachować kompozycje całego bukietu oraz dostarczyć go w wyznaczonym terminie. Zawsze staramy się, aby zmiany były jak najmniejsze.

  • Sposoby i termin płatności / dostawy oraz odbioru produktu

Usługodawca udostępnia Usługobiorcę sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

-Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

-Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu

PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Usługobiorcę płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

Przybliżony czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych. Sprzedawca w chwili otrzymania zamówienia, kontaktuje się niezwłocznie z Klientem. Strony ustalają szczegóły dostawy, jeśli nie zostały ustalone przy składaniu zamówienia przez Kupującego.

Niektóre zamówienia sklep FLORISSIMO może realizować w ten sam dzień. Wtedy Klient powinien zadzwonić do Sprzedającego, aby ten podał mu informacje o  stanie bieżącym świeżych kwiatów. Następnie Zamawiający może skorzystać z powyższych usług tj. Dostawy, odbioru, płatności kartą itd.

Odbiory osobiste odbywają się po wcześniejszym dokonaniu płatności, odbiory odbywają się w jednym z trzech miejsc:

  1. Florissimo ul. Sienna 39, Warszawa
  2. Recepcja biurowca przy ul. Siennej 39, Warszawa, oraz
  3. Florissimo ul. Piękna 11, Warszawa po wcześniej ustalonym terminie.

Zamówienie będzie dostępne do odbioru przez 24h liczone od ustalonej godziny odbioru. Po wskazanym terminie i braku odbioru zamówienia, zamówienie uważa się za anulowane, a płatność za zamówienie nie podlega zwrotowi.

Sklep www.florissimo.pl realizuje dostawę produktów na terenie Warszawy oraz sąsiadujących z nią miast, nie dalej niż 30 km od centrum Warszawy. Koszty za dostawę liczone są od km, a dokładna cena dostawy pojawia się po wpisaniu adresu doręczenia.

We wskazanym dniu kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki.

W przypadku bezskutecznej próby dostarczenia produktu spowodowanej brakiem obecności odbiorcy pod wskazanym adresem lub odmowy odbiorcy przyjęcia zamówienia oraz brakiem kontaktu z Klientem składającym zamówienie – Zamówienie zostaje przetransportowane do siedziby sklepu Florissimo na ul.

Sienną 39, 00-139 Warszawa i pozostaje do odbioru przez 24 godziny liczone od godziny bezskutecznej próby dostarczenia produktu. Po wspomnianym terminie i braku odbioru zamówienia, zamówienie uważa się za anulowane. Opłata za zamówienie nie podlega zwrotowi, jest ona przyjęta na poczet odszkodowania za poniesioną stratę sklepu.

Przyjęcie przesyłki oraz brak uwag zgłoszonych kurierowi jest tożsame z akceptacją sposobu dostarczenia przesyłki oraz braku zastrzeżeń odnośnie otrzymanej przesyłki.

Sklep www.florissimo.pl nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych lub braku płatności za złożone zamówienie, o ile klient składając zamówienie nie wybrał płatności przy odbiorze.

Z chwilą wydania klientowi zamówionych towarów, na klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przedmiotowymi towarami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów.

Zamawiający ma możliwość przekazania wiadomości do Odbiorcy za pośrednictwem sklep www.florissimo.pl. Wiadomość oznacza tekst, który zostanie wydrukowany bądź przepisany odręcznie i dołączony do przesyłki

Tekst nie może zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawiązywać do przemocy i mowy nienawiści. Zakazane jest komunikowanie w jakiejkolwiek postaci uprzedzeń rasowych, narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać zgorszenie u Nadawcy

W przypadku naruszenia przez Nadawcę zasad wymienionych powyżej, sklep www.florissimo.pl zastrzega sobie prawo odmówienia doręczenia informacji tekstowej i poinformuje o tym Nadawcę przesyłki.

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy produkt oferowany na stronie internetowej sklepu ma określoną cenę. Prezentowana cena jest ceną brutto, wyrażoną w złotych polskich, zawiera w sobie właściwą dla danej kategorii produktu stawkę VAT. Cena prezentowana klientowi w trakcie realizacji transakcji na stronie jest ceną wiążącą. Prezentowana cena nie zawiera w sobie kosztów dostawy zamówienia. Koszt dostawy zamówienia zostaje wskazany przy finalizowaniu zamówienia, przed jego złożeniem.

Sklep www.florissimo.pl realizuje płatności gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą elektronicznych przelewów PayU S. A.

Przedmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S. A.